Politika integrovaného systému řízení

Proto, aby se společnost Obalplast Smrčí s.r.o stala vyhledávaným partnerem v oblasti dodávek výrobků z plastických hmot, vyráběných v ekologickém a bezpečném prostředí, se vedení společnosti zavazuje: V oblasti péče o kvalitu - Rozvíjet společnost se zavedeným a fungujícím systémem kvality, který bude zajišťovat trvalou kvalitu poskytovaných služeb a šíři nabízeného sortimentu a tím se stane spolehlivým obchodním partnerem a dodavatelem, u kterého bude vytvořen pocit jistoty nejen pro zákazníka, ale i pro zaměstnance. - Vedení společnosti odpovídá za prováděnou analýzu rizik a za vhodné nastavení systému kritických bodů a za vytváření podmínek k jeho neustálému zlepšování v oblasti jakosti výrobků a služeb, péče o životní prostředí a ochrany zdraví při práci. Ve vztahu k zákazníkům - Hlavním cílem společnosti je maximálně uspokojovat zákazníky službami, které mají vysokou úroveň a neustále hledat cesty a nástroje pro jejich zkvalitnění. Toto je základem úspěchu v soutěži s konkurencí a rozhodujícím faktorem pro dosažení prosperity. Ve vztahu k vlastním zaměstnancům - Zaměřit se na přesvědčení, že zabezpečení jakosti našich výrobků je úkolem všech zaměstnanců, kteří řídí, provádějí a ověřují veškeré činnosti ovlivňující kvalitu. Investovat do profesního růstu zaměstnanců zajištěním výcviku, výchovy a školení, aby byli způsobilí plnit všechny požadavky této politiky kvality. Ve vztahu k péči o životní prostředí - Plnit požadavky legislativy platné pro oblast životního prostředí s důrazem na preventivní přístup k této problematice. Udržovat pořádek na pracovištích a tím minimalizovat rušivé vlivy na okolí. Provozováním fotovoltaických panelů využívat elektrickou energii z obnovitelných zdrojů a tím snižovat zatížení životního prostředí. Trvale plánovitě zlepšovat environmentální profil společnosti při rozvíjení svých ekonomických aktivit. Pravidelně přezkoumávat environmentální politiku, cíle a cílové hodnoty. Informovat zaměstnance v rámci interních školení a ostatní veřejnost na webových stránkách o vlivech činnosti naší společnosti na životní prostředí. Vývoj situace v oblasti vnitřní i vnější úspěšnosti firmy bude pravidelně přezkoumáván a regulován přijímáním odpovídajících opatření a vytvářením podmětů pro zlepšování. S firemní politikou integrovaného systému řízení budeme seznamovat zaměstnance, obchodní partnery i veřejnost. Zajistíme vyvěšení tohoto dokumentu na veřejně přístupném místě. Zpracoval a schválil: jednatelé firmy - J. Kopalová, Z. Cee                                          Smrčí 13. 1. 2017                                       

Základní principy:

požadavky zákazníků a jejich spokojenost jsou základními parametry pro řízení našich činností a procesů neustále hledáme cesty a nástroje pro zkvalitnění služeb důsledně naplňujeme platné právní a jiné požadavky, které se vztahují na ochranu ŽP, bezpečnost a ochrany zdraví a kvalitu práce úroveň kvality je závislá na odborné úrovni zaměstnanců, proto zajišťujeme neustálé vzdělávání a výchovu objektivně hodnotíme environmentální profil a výkonnost kvality stanovujeme každoročně cíle na základě výsledků z předcházejícího roku pravidelným vyhodnocováním poznatků o požadavcích zákazníků a následně o jejich spokojenosti si vytváříme podměty pro zlepšovánízákladem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je předcházení rizikům a vytváření systémových podmínek pro bezpečnou a zdravotně nezávadnou práci
Úvod Historie Certfikáty Reference Obalová výroba Vstřikování plastů Potravin. obaly Průmysl. obaly Tubusy Kontakty Katalog výrobků © 2015 OBALPLAST Smrčí s.r.o. - všechna práva vyhrazena T M A T O M
Designed by TomMat
Certfikáty