GDPR - ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení 1 . Sp r ávce m osobn í c h úda pod le č l. 4 bo d 7 na ří zen í Ev r opskéh o pa rl amen tu a Rad y ( EU ) 2016 / 67 9 o och r an ě f yz i ckýc h oso b v souv i s l os ti s e zp r acován ím osobn í c h úda a o vo l m pohyb u t ěch to úda ( le j en : GDPR ”) je OBALPLAST Smrčí s . r . o . 27559726 s e s í d l e m Mírová pod Kozákovem – Smrčí 58, 511 01 Turnov ( le j en : správce “). 2 . Kontaktní údaje správce jsou: Adresa - Mírová pod Kozákovem Smrčí 58, 511 01 Turnov, email kopalova@obalplast.cz , telefon - +420481320267 3 . Osobn í m i úda ji s e r ozum í veške i n f o r mac e o i den tifi kovan é neb o i den tifi kova t e l n é f yz i ck é osobě ; i den tifi kova t e l no u f yz i cko u osobo u je f yz i ck á osoba , k t e r o u l z e p ří m o č i nep ří m o i den tifi kova t, ze j mén a odkaze m n a u r č itý i den tifi t o r, nap ří k l a d j méno , i den tifi kačn í č í s l o , l okačn í úda j e , s í ťov ý i den tifi t o r neb o n a j ede n č i v í c e zv l áš t n í c h p r vk ů f yz i cké , f yz i o l og i cké , gene ti cké , psych i cké , ekonom i cké , ku lt u r n í neb o spo l ečensk é i den tity t é to f yz i ck é osoby . 4 . Sp r ávc e ne j menova l pově ř enc e p ro och r an u osobn í c h úda j ů . II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů 1 . Sp r ávc e zp r acováv á osobn í úda j e , k t e j s te m u posky tl/a neb o osobn í úda j e , k t e sp r ávc e z í ska l n a zák l ad ě p l něn í Vaš í ob j ednávky . 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů 1. Zákonným důvodem zpracování osobních úda je o plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, o op r ávněn ý j e m sp r ávc e n a posky t ován í p ří méh o ma r ke ti ng u ( ze j mén a p ro zas íl án í obchodn í c h sdě l en í a news l e tt e r ů ) pod le č l. 6 ods t. 1 p í sm . f) GDPR , o š souh l a s s e zp r acován ím p ro úče ly posky t ován í p ří méh o ma r ke ti ng u ( ze j mén a p ro zas íl án í obchodn í c h sdě l en í a news l e tt e r ů ) pod le č l. 6 ods t. 1 p í sm . a ) GDP R v e spo j en í s § 7 ods t. 2 zákon a č . 480 / 200 4 Sb ., o něk t e r ýc h s l užbác h i n f o r mačn í spo l ečnos ti v p ří padě , ž e nedoš lo k ob j ednávc e zbož í neb o s l užby . 2. Účelem zpracování osobních úda je o vy ří zen í Vaš í ob j ednávk y a výko n p r á v a pov i nnos vyp l ýva c í c h z e sm l uvn í h o vz t ah u mez i Vám i a sp r ávcem ; p ři ob j ednávc e j so u vyžadován y osobn í úda j e , k t e j so u nu t n é p ro úspěšn é vy ří zen í ob j ednávk y (j mén o a ad r esa , kon t ak t), posky t nu osobn í c h úda je nu t m požadavke m p ro uzav ř en í a p l něn í sm l ouvy , be z posky t nu osobn í c h úda nen í možn é sm l ouv u uzav řít č i z e s tr an y sp r ávc e p l n it, 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. IV. Doba uchovávání údajů 1. Správce uchovává osobní údaje o p o dob u nezby t no u k výkon u p r á v a pov i nnos vyp l ýva c í c h z e sm l uvn í h o vz t ah u mez i Vám i a sp r ávce m a up l a t ňován í r ok ů z t ěch to sm l uvn í c h vz t ah ů ( p o dob u 1 5 l e t o d ukončen í sm l uvn í h o vz t ahu ). o p o dobu , ne ž je odvo l á n souh l a s s e zp r acován ím osobn í c h úda p ro úče ly ma r ke ti ngu , ne j le 1 5 l e t, j sou -li osobn í úda je zp r acováván y n a zák l ad ě souh l asu . 2. Po uplynu doby uchovávání osobních úda správce osobní údaje vymaže. V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) 1. Příjemci osobních úda jsou osoby o podílecí se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do e země (do země mimo EU) nebo mezirodní organizaci. VI. Cookies 1. Na našich internetových stránkách nepoužíváme soubory cookies, pomocí nichž bychom dokázali zaznamenávat statistické údaje o chování návštěvníka na těchto internetových stránkách. 2. Nevyužíváme je proto ani pro účely Vaší autentizace. Proto se ani v nastaveních prohžeče neobjevuje možnost neakceptovat / akceptovat cookies“ a vydře souhlasu s použitím soubo cookies“. VII. Vaše práva 1. Za podmínek stanovených v GDPR te o právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, o právo na opravu osobních úda dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. o právo na výmaz osobních úda dle čl. 17 GDPR. o právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a o právo na přenositelnost úda dle čl. 20 GDPR. o právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 2. le te právo podat sžnost u Úřadu pro ochranu osobních úda v případě, že se domníte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů. VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů 1. Správce prohlašuje, že přijal veške vhodná technická a organizační opaení k zabezpečení osobních údajů. 2. Správce přijal technická opaení k zabezpečení datových úlišť a úlišť osobních úda v listinné podobě, zejména pomocí hesla, antivirového programu a loh. 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům ma přístup pouze jím pověřené osoby. IX. Závěrečná ustanovení 1. Případným odesláním objednávky potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních úda a že je v celém rozsahu přijíte. 2 . Sp r ávc e je op r ávně n t y to podm í nk y změn it. Novo u ve r z i podm í ne k och r an y osobn í c h úda zve ř e j n í n a svýc h i n t e r ne t ovýc h s tr ánkác h a r ove ň m zaš le novo u ve r z i t ěch to podm í ne k Vaš i e - ma il ovo u ad r esu , k t e r o u j s te sp r ávc i posky tl/ a . Tyto podmínky nabýva účinnosti dnem 25. 5. 2018.
OBALPLAST Smrčí s.r.o., Smrčí 58, 511 01 Turnov, Česká republika
O B A L O V Á V Ý R O B A S T Ř I K O V V Á N Í P L A S T Ů SÍTOTISK

GDPR - ochrany osobních údajů

GDPR - ochrany osobních údajů