SYSTÉM ŘÍZENÍ

Základní principy

Požadavky zákazníků a jejich spokojenost jsou základními parametry pro řízení našich činností a procesů. Neustále hledáme cesty a nástroje pro zkvalitnění služeb. Důsledně naplňujeme platné právní a jiné požadavky, které se vztahují na ochranu ŽP, bezpečnost a ochrany zdraví a kvalitu práce. Úroveň kvality je závislá na odborné úrovni zaměstnanců, proto zajišťujeme neustálé vzdělávání a výchovu. Objektivně hodnotíme environmentální profil a výkonnost kvality. Stanovujeme každoročně cíle na základě výsledků z předcházejícího roku. Pravidelným vyhodnocováním poznatků o požadavcích zákazníků a následně o jejich spokojenosti si vytváříme podměty pro zlepšovánízákladem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je předcházení rizikům a vytváření systémových podmínek pro bezpečnou a zdravotně nezávadnou práci.

Politika integrovaného systému řízení

V OBLASTI PÉČE O KVALITU. Rozvíjet společnost se zavedeným a fungujícím systémem kvality, který bude zajišťovat trvalou kvalitu poskytovaných služeb a šíři nabízeného sortimentu a tím se stane spolehlivým obchodním partnerem a dodavatelem, u kterého bude vytvořen pocit jistoty nejen pro zákazníka, ale i pro zaměstnance. Vedení společnosti odpovídá za prováděnou analýzu rizik a za vhodné nastavení systému kritických bodů a za vytváření podmínek k jeho neustálému zlepšování v oblasti jakosti výrobků a služeb, péče o životní prostředí a ochrany zdraví při práci.
VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM. Hlavním cílem společnosti je maximálně uspokojovat zákazníky službami, které mají vysokou úroveň a neustále hledat cesty a nástroje pro jejich zkvalitnění. Toto je základem úspěchu v soutěži s konkurencí a rozhodujícím faktorem pro dosažení prosperity.
VE VZTAHU K VLASTNÍM ZAMĚSTNANCŮM. Zaměřit se na přesvědčení, že zabezpečení jakosti našich výrobků je úkolem všech zaměstnanců, kteří řídí, provádějí a ověřují veškeré činnosti ovlivňující kvalitu. Investovat do profesního růstu zaměstnanců zajištěním výcviku, výchovy a školení, aby byli způsobilí plnit všechny požadavky této politiky kvality.
OBALPLAST Smrčí s.r.o., Smrčí 58, 511 01 Turnov, Česká republika
Proto, aby se společnost Obalplast Smrčí s.r.o stala vyhledávaným partnerem v oblasti dodávek výrobků z plastických hmot vyráběných v ekologickém a bezpečném prostředí, se vedení společnosti zavazuje:
VE VZTAHU K PÉČI O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Plnit požadavky legislativy platné pro oblast životního prostředí s důrazem na preventivní přístup k této problematice. Udržovat pořádek na pracovištích a tím minimalizovat rušivé vlivy na okolí. Provozováním fotovoltaických panelů využívat elektrickou energii z obnovitelných zdrojů a tím snižovat zatížení životního prostředí. Trvale plánovitě zlepšovat environmentální profil společnosti při rozvíjení svých ekonomických aktivit. Pravidelně přezkoumávat environmentální politiku, cíle a cílové hodnoty. Informovat zaměstnance v rámci interních školení a ostatní veřejnost na webových stránkách o vlivech činnosti naší společnosti na životní prostředí.
Vývoj situace v oblasti vnitřní i vnější úspěšnosti firmy bude pravidelně přezkoumáván a regulován přijímáním odpovídajících opatření a vytvářením podmětů pro zlepšování. S firemní politikou integrovaného systému řízení budeme seznamovat zaměstnance, obchodní partnery i veřejnost. Zajistíme vyvěšení tohoto dokumentu na veřejně přístupném místě
O B A L O V Á V Ý R O B A S T Ř I K O V V Á N Í P L A S T Ů SÍTOTISK

SYSTÉM ŘÍZENÍ

SYSTÉM ŘÍZENÍ