SYSTÉM ŘÍZENÍ
OBALPLAST Smrčí s.r.o., Smrčí 58, 511 01 Turnov, Česká republika

Základní principy

Požadavky zákazníků a jejich spokojenost jsou základními parametry pro řízení našich činností a procesů. Neustále hledáme cesty a nástroje pro zkvalitnění služeb. Důsledně naplňujeme platné právní a jiné požadavky, které se vztahují na ochranu ŽP, bezpečnost a ochrany zdraví a kvalitu práce. Úroveň kvality je závislá na odborné úrovni zaměstnanců, proto zajišťujeme neustálé vzdělávání a výchovu. Objektivně hodnotíme environmentální profil a výkonnost kvality. Stanovujeme každoročně cíle na základě výsledků z předcházejícího roku. Pravidelným vyhodnocováním poznatků o požadavcích zákazníků a následně o jejich spokojenosti si vytváříme podměty pro zlepšovánízákladem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je předcházení rizikům a vytváření systémových podmínek pro bezpečnou a zdravotně nezávadnou práci.

Politika integrovaného systému řízení

V OBLASTI PÉČE O KVALITU. Rozvíjet společnost se zavedeným a fungujícím systémem kvality, který bude zajišťovat trvalou kvalitu poskytovaných služeb a šíři nabízeného sortimentu a tím se stane spolehlivým obchodním partnerem a dodavatelem, u kterého bude vytvořen pocit jistoty nejen pro zákazníka, ale i pro zaměstnance. Vedení společnosti odpovídá za prováděnou analýzu rizik a za vhodné nastavení systému kritických bodů a za vytváření podmínek k jeho neustálému zlepšování v oblasti jakosti výrobků a služeb, péče o životní prostředí a ochrany zdraví při práci.
VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM. Hlavním cílem společnosti je maximálně uspokojovat zákazníky službami, které mají vysokou úroveň a neustále hledat cesty a nástroje pro jejich zkvalitnění. Toto je základem úspěchu v soutěži s konkurencí a rozhodujícím faktorem pro dosažení prosperity.
VE VZTAHU K VLASTNÍM ZAMĚSTNANCŮM. Zaměřit se na přesvědčení, že zabezpečení jakosti našich výrobků je úkolem všech zaměstnanců, kteří řídí, provádějí a ověřují veškeré činnosti ovlivňující kvalitu. Investovat do profesního růstu zaměstnanců zajištěním výcviku, výchovy a školení, aby byli způsobilí plnit všechny požadavky této politiky kvality.

SYSTÉM ŘÍZENÍ

OBALPLAST Smrčí s.r.o., Smrčí 58, 511 01 Turnov, Česká republika
OBALPLAST Smrčí s.r.o., Smrčí 58, 511 01 Turnov, Česká republika

SYSTÉM ŘÍZENÍ

Optimalizováno pro PC